1398/08/19 13:58:43

 پيروزى ٦ بر صفر فوتسال بانوان البرز در مقابل مازندران

نخستين دوره جام خوشه چين به ميزبانى البرز
 پيروزى ٦ بر صفر فوتسال بانوان البرز در مقابل مازندران