1397/11/17 18:19:15

 هفته هفتم ليگ دسته سه كشور

 هفته هفتم ليگ دسته سه كشور

عدم حضور نماينده ساوه در ديدار خانگي در مقابل نماينده البرز

منصور ساوه  ٠ - شهداي رزكان البرز  ٣