1398/03/20 18:41:13

نشست سردار محمديان فرمانده كل نيروي انتظامي استان البرز و بيك وردي رييس هيات فوتبال استان به منظور هماهنگي هاي لازم براي پوشش انتظامي مسابقات فوتبال و فوتسال در سطح استاني و كشوري با حضور عالمي دبير واحد مسابقات و سرهنگ چراغي برگزار شد

نشست سردار محمديان فرمانده كل نيروي انتظامي استان البرز و بيك وردي رييس هيات فوتبال استان به منظور هماهنگي هاي لازم براي پوشش انتظامي مسابقات فوتبال و فوتسال در سطح استاني و كشوري با حضور عالمي دبير واحد مسابقات و سرهنگ چراغي برگزار شد