1399/09/05 17:39:17

نامه رییس هیات فوتبال ناجا به سرپرست فدراسیون فوتبال در خصوص استفاده از نام "باشگاه فرهنگی ورزشی پاس "

نامه رییس هیات فوتبال ناجا به سرپرست فدراسیون فوتبال در خصوص استفاده از نام "باشگاه فرهنگی ورزشی پاس "