1400/01/21 12:37:40

عملکرد ویستا مهر در دو دیدار اول از دور رفت لیگ دو فوتسال کشور

شکست در اولین دیدار دور رفت لیگ دو فوتسال کشور

ویستامهر البرز 2

صبانوین مشهد 3

 

شکست ویستامهر البرز در دیدار دوم در برابر میزبان گروه

پیمان شاهرود 6

ویستامهر البرز 3