1397/08/19 08:44:38

شكست سنگين خارج از خانه مقاومت البرز در هفته پانزدهم ليگ برتر فوتسال كشور 

شكست سنگين خارج از خانه مقاومت البرز در هفته پانزدهم ليگ برتر فوتسال كشور 

مقاومت قرچك  ٥  - مقاومت البرز  ١