1397/02/19 19:03:49

مسعود کیانفر"سرمربی با اخلاق باشگاه لیگ برتری مقاومت البرز"در پی توافق با رحیم اسفندیاری(مدیر عامل)رسما قرار داد خود را برای یک فصل دیگر تمدید کرد

مسعود کیانفر"سرمربی با اخلاق باشگاه لیگ برتری مقاومت البرز"در پی توافق با رحیم اسفندیاری(مدیر عامل)رسما قرار داد خود را برای یک فصل دیگر تمدید کرد