1400/01/14 13:04:03

 روز استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی، گرامی باد

روز ثمردادن خون شهدا
روز بعثت انقلاب
روز خلق حماسه ای جاودان
روز استقلال و آزادی
و روز استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی، گرامی باد