1400/01/14 13:02:03

دیدار بیک وردی رییس هیات فوتبال، پیام حیدری داور بین المللی ،دانیال مرادی مسئول  آموزش کمیته داوران فدراسیون فوتبال ، محمدرضا اکبریان ، محسن سلطانی داوران لیگ برتر فوتبال و جمعی از داوران فوتبال استان البرز با استاد ابراهیم میرزابیگی پیشکسوت داوری فوتبال استان البرز برای تبریک سال نو و عیادت از این چهره برجسته ورزش استان

دیدار بیک وردی رییس هیات فوتبال، پیام حیدری داور بین المللی ،دانیال مرادی مسئول  آموزش کمیته داوران فدراسیون فوتبال ، محمدرضا اکبریان ، محسن سلطانی داوران لیگ برتر فوتبال و جمعی از داوران فوتبال استان البرز با استاد ابراهیم میرزابیگی پیشکسوت داوری فوتبال استان البرز برای تبریک سال نو و عیادت از این چهره برجسته ورزش استان