1398/10/30 11:04:18

ديدار تيم هاي شهداي رزكان و سردار بوكان با يك روز تاخير برگزار مي شود

با اعلام سازمان ليگ فوتبال ايران ديدار تيم هاي شهداي رزكان و سردار بوكان از هفته پانزدهم ليگ دسته دو فوتبال ايران نيز با يك روز تاخير برگزار خواهد شد

برا اين اساس اين ديدار روز چهارشنبه دو بهمن ماه از ساعت ١٤:٠٠ در ورزشگاه انقلاب اسلامي كرج برگزار خواهد شد