1397/09/03 11:21:36

جلسه هماهنگي پيش از ديدار تيم هاي اكسين البرز و كارون اروند خرمشهر

جلسه هماهنگي پيش از ديدار تيم هاي اكسين البرز و كارون اروند خرمشهر با حضور سرپرست دو تيم برگزار شد و مقرر شد اكسين با لباس يك دست قرمز و اروند با لباس يك دست سفيد به ميدان بروند