1400/01/21 12:38:30

جلسه مسئولین هیات و سرپرستان تیم های البرزی جهت هماهنگی برگزاری مسابقات لیگ دسته اول فوتسال بانوان کشور ،با حضور عبدلی دبیر هیات فوتبال استان البرر ،واحدی مسئول واحد امنیت و بیات دبیر کمیته بانوان در ساختمان ایت هیات برگزار شد

جلسه مسئولین هیات و سرپرستان تیم های البرزی جهت هماهنگی برگزاری مسابقات لیگ دسته اول فوتسال بانوان کشور ،با حضور عبدلی دبیر هیات فوتبال استان البرر ،واحدی مسئول واحد امنیت و بیات دبیر کمیته بانوان در ساختمان ایت هیات برگزار شد