1398/04/01 20:09:42

جلسه قرعه كشي فوتسال در رده هاي بزرگسالان و اميد اول استان با حضور حشمتي دبير و عبدالله پور مسئول واحد فوتسال و همچنين نمايندگان تيم هاي حاضر در مسابقات برگزار شد

جلسه قرعه كشي فوتسال در رده هاي بزرگسالان و اميد اول استان با حضور حشمتي دبير و عبدالله پور مسئول واحد فوتسال و همچنين نمايندگان تيم هاي حاضر در مسابقات برگزار شد