1398/07/28 18:57:36

 برنامه نمايندگان استان البرز در هفته هشتم ليگ دسته سه فوتبال كشور

 برنامه نمايندگان استان البرز در هفته هشتم ليگ دسته سه فوتبال كشور

فرهنگ البرز - آذراب اراك
چهارشنبه يك آبان ماه
ساعت ١٤:٤٥
ورزشگاه دكتر شريعتي كرج
 
برق آرا البرز - كيمياي تهران
پنج شنبه دو آبان ماه
ساعت ١٤:٣٠
ورزشگاه دكتر شريعتي كرج