1398/06/23 11:07:01

برنامه نمايندگان استان البرز در هفته دوم ليگ سه فوتبال كشور

برنامه نمايندگان استان البرز در هفته دوم ليگ سه فوتبال كشور
 شنبه ٢٣ شهريور ١٣٩٨

فرهنگ البرز - شهروند رامسر
ساعت ١٦:٣٠
ورزشگاه دكتر شريعتي كرج

آريو نجم تهران - برق آرا البرز
ساعت ١٦:٣٠
ورزشگاه شهيد صادقي شهريار