1397/11/28 17:57:38

اولين روز از مسابقات مناطق رده سني زير هفده سال

اولين روز از مسابقات مناطق رده سني زير هفده سال

به ميزباني ساوجبلاغ

البرز شهر جديد ٠ - سياه جامگان قم  ٠

جاويد البرز ١ - آريا پارس تهران ٥

آبي پوشان اراك ١ - پاسارگاد خرم آباد ١