1399/12/20 12:41:46

نشست هیات رییسه هیات فوتبال استان البرز در خصوص ارزیابی عملکرد کمیته ها و دپارتمان های این هیات در سال ۹۹ برگزار شد

نشست هیات رییسه هیات فوتبال استان البرز در خصوص ارزیابی عملکرد کمیته ها و دپارتمان های این هیات در سال ۹۹ برگزار شد