1397/12/11 10:30:02

گل ریحان البرز در مرحله پاياني مسابقات مناطق كشور در رده سني اميد

مرحله پاياني مسابقات مناطق كشور در رده سني اميد در گروه يك به ميزباني تيم فوتبال دارايي بندر گز از تاريخ ١٩ لغايت ٢٣ اسفند ماه برگزار خواهد شد

تيم فوتبال گل ريحان البرز كه به اين مرحله راه يافته است ، در اين گروه با تيم هاي مقاومت  تهران ، وحدت قم ، دارايي بندر گز هم گروه مي باشد