1399/09/22 13:44:13

کلیه مسابقات هفته پایانی آذر ماه تحت عنوان فوتبالیست فقید استان البرز " بازیکن سابق رده های امید بهمن کرج و پیکان تهران مرحوم ابوالفضل پوستین دوز " نامگذاری گرديد.

با اعلام کمیته مسابقات ،کلیه مسابقات هفته پایانی آذر ماه تحت عنوان فوتبالیست فقید استان البرز " بازیکن سابق رده های امید بهمن کرج و پیکان تهران مرحوم ابوالفضل پوستین دوز " نامگذاری گرديد.