1398/09/13 14:30:08

کلاس داوری فوتبال درجه سه به ميزباني شهرستان نظرآباد باحضور احمدزاده رییس شورای اسلامی شهر نظراباد، عبدی و جعفري مسئولين کمیته و دپارتمان داوران هيات فوتبال استان البرز ، گلی نایب رئیس هیات فوتبال شهرستان نظرآباد و باباپور مسئول كميته داوران اين شهرستان برگزار شد
تدريس اين كلاس را  استاد مهرپيما عهده دار بود

کلاس داوری فوتبال درجه سه به ميزباني شهرستان نظرآباد باحضور احمدزاده رییس شورای اسلامی شهر نظراباد، عبدی و جعفري مسئولين کمیته و دپارتمان داوران هيات فوتبال استان البرز ، گلی نایب رئیس هیات فوتبال شهرستان نظرآباد و باباپور مسئول كميته داوران اين شهرستان برگزار شد
تدريس اين كلاس را  استاد مهرپيما عهده دار بود