1396/04/10 17:40:07

کلاس دانش افزایی مربیان دارای مدرک Cآسیا در روز جمعه 9 تیر ماه 1396 در استان استان البرز برگزلر گردید

کلاس دانش افزایی مربیان دارای مدرک Cآسیا در روز جمعه 9 تیر ماه 1396 در استان استان البرز برگزلر گردید

به گزارش کمیته آموزش هیات فوتبال استان البرز تعداد شرکت کنندگان این کلاس 90 نفر اعلام شد
مدرسین :

آقایان دکتر جهانی، شهرام مهرپیما،علی اله کرم
مدیر:

محمد جبارپور
اجرایی ا:

سماعیل عبداله پور
کامیار نارن دهی
خانم احمدی
تدارکات :

عارف نظری