1397/12/07 17:03:48

کانون - مرحله پاياني مسابقات مناطق كشور در رده سني نونهالان در گروه یک

مرحله پاياني مسابقات مناطق كشور در رده سني نونهالان در گروه اول به ميزباني تيم جيحون گنبد از تاريخ ١٨ لغايت ٢٣ اسفند ماه برگزار خواهد شد

تيم فوتبال كانون البرز كه به اين مرحله راه يافته است ، در اين گروه با تيم هاي شاهين آمل ، پيام قزوين ، تكنيك تبريز و جيحون گنبد هم گروه مي باش