1398/03/23 18:11:51

پيام نيازمند دروازبان البرزي و ملي پوش تيم سپاهان اصفهان اين روزها در شهر كرج زادگاه حضور دارد و امروز با مسئولين هيات فوتبال استان و دوستان خود در ساختمان هيات فوتبال ديدار كرد

پيام نيازمند دروازبان البرزي و ملي پوش تيم سپاهان اصفهان اين روزها در شهر كرج زادگاه حضور دارد و امروز با مسئولين هيات فوتبال استان و دوستان خود در ساختمان هيات فوتبال ديدار كرد