1398/05/25 13:13:48

ورود تيم دختران قم به اردوگاه ايثار كردان براي شركت در المپياد استعدادهاي برتر فوتبال كشور با استقبال بيك وردي رييس و عبدلي سرپرست دبيري هيات فوتبال استان البرز

ورود تيم دختران قم به اردوگاه ايثار كردان براي شركت در المپياد استعدادهاي برتر فوتبال كشور با استقبال بيك وردي رييس و عبدلي سرپرست دبيري هيات فوتبال استان البرز