1398/09/13 14:28:43

هفته پاياني مرحله اول از ليگ دسته سه فوتبال كشور

هفته پاياني مرحله اول از ليگ دسته سه فوتبال كشور
فرهنگ البرز ٢ - شاهين فرابرد زنجان ١
دماوند آمل ١ - برق آرا ١
صعود آذراب و دماوند آمل به مرحله دوم لیگ دسته سوم کشور/ حفظ سهمیه فرهنگ  و برق آراء در مرحله نخست لیگ دسته سوم در فصل بعدي مسابقات