1398/11/30 11:23:40

بانوان البرزي مي توانند صبح یکشنبه با حضور در ورزشگاه شريعتي كرج  ضمن تماشاي اين دیدار حساس و مهیج  ، نماينده شايسته استان البرز را نيز حمايت نمايند

بانوان البرزي مي توانند صبح یکشنبه با حضور در ورزشگاه شريعتي كرج  ضمن تماشاي اين دیدار حساس و مهیج  ، نماينده شايسته استان البرز را نيز حمايت نمايند