1399/09/26 00:09:17

نشست هماهنگی پیش از دیدار تیم های گل ریحان البرز و خوشه طلایی ساوه برگزار و مقرر شد نماینده البرز یا لباس یک دست قرمز و خوشه طلایی ساوه با لباس های زرد به میدان بروند

نشست هماهنگی پیش از دیدار تیم های گل ریحان البرز و خوشه طلایی ساوه برگزار و مقرر شد نماینده البرز یا لباس یک دست قرمز و خوشه طلایی ساوه با لباس های زرد به میدان بروند