1398/02/02 10:51:33

نشست مشترك مهندس بيك وردي رييس هيات فوتبال استان و مسئولين ورزشي و استاني البرز

نشست مشترك مهندس بيك وردي رييس هيات فوتبال استان و مسئولين ورزشي و استاني البرز با حضور آقايان منصور وحيدي نايب رييس شوراي شهر كرج ، مهندس جلاليان شهردار منطقه ٢ كرج ، ابراهيم جوادي پيشكوست و نابغه كشتي ايران ، استاد جوانمرد پيشكسوت كونگ فو كشور و هيات همراه در ساختمان هيات فوتبال برگزار شد.