1399/11/25 13:06:05

نشست مسئولین کمیته آموزش استان های کشور امروز به صورت وبینار برگزار شد

 

نشست مسئولین کمیته آموزش استان های کشور امروز به صورت وبینار برگزار شد

محوریت این نشست بررسی دستورالعمل های نظام هماهنگ آموزش و ارتقا مربیان بود و سخنرانی این نشست را محمد جبارپور مسئول کمیته آموزش و مربیان هیات فوتبال استان البرز بر عهده داشت