1399/01/10 01:47:48

منصور بيك وردي رييس هيات فوتبال استان البرز با انتشار اين عكس به همراه فرزندان خود ضمن تشكر و قدرداني از زحمات كادر درماني از خانواده بزرگ ورزش استان البرز خواست تا با ماندن در خانه از شيوع ويروس كرونا جلوگيري نمايند.

#چالش
#در_خانه_ميمانيم
 
منصور بيك وردي رييس هيات فوتبال استان البرز با انتشار اين عكس به همراه فرزندان خود ضمن تشكر و قدرداني از زحمات كادر درماني از خانواده بزرگ ورزش استان البرز خواست تا با ماندن در خانه از شيوع ويروس كرونا جلوگيري نمايند.
شما نيز مي توانيد با ارسال تصاوير ، هموطنان خود را به ماندن در خانه دعوت نماييد
تصاوير خود را به ايدي تلگرامي زير ارسال كنيد

@karimi_hifot