1399/10/09 14:10:39

محمد جبارپور با عقد قرادادی سکان هدایت آلومینیوم پارس را بر عهده گرفت

 

محمد جبارپور با عقد قرادادی سکان هدایت آلومینیوم پارس را بر عهده گرفت

آلومینیوم پارس به عنوان نماینده ساوه در مسابقات این فصل لیگ سه فوتبال کشور حضور خواهد داشت