1397/12/27 17:47:38

قرعه كشي مرحله پاياني مسابقات مناطق كشور در رده سني زير هفده سال

قرعه كشي مرحله پاياني مسابقات مناطق كشور در رده سني زير هفده سال انجام شد و تيم جاويد كرج نماينده استان البرز در گروه اول مسابقات با تيم هاي اكباتان اردبيل ، استقلال خان بين و مدرسه عالي حرفه اي مشهد هم گروه شد