1399/12/23 13:44:48

علیرضا بابایی و امیرحسین تقوی از استان البرز به اردوی تیم ملی زیر بیست سال فوتبال ایران دعوت شدند تا روند آماده سازی خود را زیر نظر علی صانعی و کاظم صادقی سرمربی و مربی البرزی این تیم انجام دهند

علیرضا بابایی و امیرحسین تقوی از استان البرز به اردوی تیم ملی زیر بیست سال فوتبال ایران دعوت شدند تا روند آماده سازی خود را زیر نظر علی صانعی و کاظم صادقی سرمربی و مربی البرزی این تیم انجام دهند