1398/07/09 16:34:07

عبدلي ديير هيات فوتبال استان:هيات فوتبال استان البرز در برگزاري مسابقات بزرگ همواره امتحان خود را به بهترين شكل پس داده است

عبدلي ديير هيات فوتبال استان:
هيات فوتبال استان البرز در برگزاري مسابقات بزرگ همواره امتحان خود را به بهترين شكل پس داده است
عوامل اجرايي ما تمام تلاش خود را به كار خواهند برد تا اين ديدار با كمترين نقص برگزار شود
برنامه هاي ويژه اي براي رفاه تماشاگران اين ديدار در نظر گرف