1397/11/27 10:37:00

صعود تیم گل ریحان البرز"اکسین" به مرحله نهائی مسابقات

لیگ مناطق امیدهای کشور

مقاومت ابهر ۰ - گل ریحان البرز ۱
گل: محسن عمادی

صعود تیم گل ریحان البرز"اکسین" به مرحله نهائی مسابقات/کرجی ها حتی با تساوی در دیدار فردا نیز قهرمان دور نخست این رقابت ها خواهند شد.