1399/12/02 12:30:55

شکست دو نماینده البرز در گام اول لیگ یک فوتسال کشور

 

شکست دو نماینده البرز در گام اول لیگ یک فوتسال کشور

مبل کریمی 0
ایرالکو اراک 2

***************

پاس تهران 5
نصر فردیس البرز 3

ارزوی موفقیت برای دو نماینده شایسته استان البرز در ادامه مسابقات