1399/04/07 12:31:55

شهداي رزكان البرز در ادامه روند آماده سازي و در  دومين ديدار تداركاتي خود عصر امروز به مصاف ميلاد مهر تهران رفت كه موفق شد حريف خود را با تك گل علي اميري شكست دهد

شهداي رزكان البرز در ادامه روند آماده سازي و در  دومين ديدار تداركاتي خود عصر امروز به مصاف ميلاد مهر تهران رفت كه موفق شد حريف خود را با تك گل علي اميري شكست دهد