1399/09/05 17:38:22

سومین وبینار دانش افزایی مربیان دارای مدرک B , A و حرفه ای آسیا در استان البرز با حضور 40مربی آغاز شد.

سومین وبینار دانش افزایی مربیان دارای مدرک B , A و حرفه ای آسیا در استان البرز با حضور 40مربی آغاز شد.
تدریس این کلاس را دکتر فریدون معینی و با موضوع «سیستم های بازی فوتبال» عهده دار بود