1399/06/29 12:28:35

دومين تست آمادگي جسماني داوران فوتبال استان البرز به منظور قضاوت در مسابقات استاني و حضور رضا عبدي و مجتبي جعفري مديران كميته و  دپارتمان داوران استان البرز پنجشنبه ٢٧ شهريور ماه در ورزشگاه شريعتي كرج برگزار شد

دومين تست آمادگي جسماني داوران فوتبال استان البرز به منظور قضاوت در مسابقات استاني و حضور رضا عبدي و مجتبي جعفري مديران كميته و  دپارتمان داوران استان البرز پنجشنبه ٢٧ شهريور ماه در ورزشگاه شريعتي كرج برگزار شد