1398/12/19 12:47:20

دكتر پژمان مخبر مسئول كميته پزشكي هيات فوتبال البرز به عنوان رييس خانه مشاركت سلامت استان منصوب گرديد

با اعلام دانشگاه علوم پزشكي استان البرز دكتر پژمان مخبر مسئول كميته پزشكي هيات فوتبال البرز به عنوان رييس خانه مشاركت سلامت استان منصوب گرديد
روابط عمومي هيات فوتبال استان البرز ضمن عرض تبريك ،موفقيت روز افزون ايشان را در انجام امور محوله آرزومند است