1398/04/31 10:36:01

در حاشيه بازديد از مجموعه ورزشي انقلاب اسلامي كرج ،رييس و مسئولين هيات فوتبال استان البرز از مدارس فوتبال حاضر در اين مجموعه نيز بازديد به عمل آوردند

در حاشيه بازديد از مجموعه ورزشي انقلاب اسلامي كرج ،رييس و مسئولين هيات فوتبال استان البرز از مدارس فوتبال حاضر در اين مجموعه نيز بازديد به عمل آوردند