1396/05/14 19:57:07

اردوي تيم ملي فوتسال بانوان از تاريخ ١٥ لغايت ٢٦ مرداد ماه در تهران برگزار خواهد شد

اردوي تيم ملي فوتسال بانوان از تاريخ ١٥ لغايت ٢٦ مرداد ماه در تهران برگزار خواهد شد كه مريم خدابنده لو از استان البرز به عنوان دروازبان تيم در اين اردو حضور خواهد داشت