1396/09/22 18:02:07

اردوي  تيم ملي فوتبال بانوان ايران در رده سني زير ١٦ سال از تاريخ ٢٠ آذر ماه به مدت پنج روز در استان تهران برگزارخواهد شد .

اردوي  تيم ملي فوتبال بانوان ايران در رده سني زير ١٦ سال از تاريخ ٢٠ آذر ماه به مدت پنج روز در استان تهران برگزارخواهد شد .
 مارال تركمان از استان البرز در ليست  دعوت شدگان  به اين اردو مي باشد