1399/03/10 12:29:12

جلسه قرعه كشي ليگ سيزده سال برتر فوتبال استان در فصل ٩٩ با حضور كريم نژاد مسئول واحد جوانان و پايه و مديران تيم هاي حاضر در مسابقات برگزار شد

جلسه قرعه كشي ليگ سيزده سال برتر فوتبال استان در فصل ٩٩ با حضور كريم نژاد مسئول واحد جوانان و پايه و مديران تيم هاي حاضر در مسابقات برگزار شد