1398/02/23 10:36:19

جلسه تخصصی هیئت فوتبال استان البرز

جلسه تخصصی هیئت فوتبال استان البرز

باحضور غفرانی مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز، کولیوند معاون توسعه امور ورزش اداره کل، روسای گروهای معاونت ورزش، بیکوردی رئیس و اعضای هیئت فوتبال استان البرز