1398/03/27 10:35:41

تیم فوتبال شهداي رزكان نماينده استان البرز در مسابقات ليگ دو كشور در نظر دارد براي حضور قدرتمند در مسابقات براي فصل آينده از بین جوانان با انگيزه و مستعد توسط مربیان و کادر فني تست گيري نمايد

به اطلاع می رساند:
تیم فوتبال شهداي رزكان نماينده استان البرز در مسابقات ليگ دو كشور در نظر دارد براي حضور قدرتمند در مسابقات براي فصل آينده از بین جوانان با انگيزه و مستعد توسط مربیان و کادر فني تست گيري نمايد

لذا متقاضیان جهت حضور در اين تست می توانند در روز شنبه يك تير ماه ساعت ١٦:٣٠ به آدرس کرج ، رزكان نو ،زمين چمن شهداي رزكان مراجعه نمایند