1398/10/25 19:06:31

 تست آمادگي جسماني داوران درجه سه به دو فوتبال استان البرز در بخش #آقايان با تدريس سركار خانم پيله ور مدرس رسمي آمادگي جسماني و نايب رييس بانوان هيات فوتبال استان البرز برگزار شد

 تست آمادگي جسماني داوران درجه سه به دو فوتبال استان البرز در بخش #آقايان با تدريس سركار خانم پيله ور مدرس رسمي آمادگي جسماني و نايب رييس بانوان هيات فوتبال استان البرز برگزار شد