1398/12/03 10:31:52

بيك وردي در گفتگو با راديو البرز و در حاشيه يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي گفت:

بيك وردي در گفتگو با راديو البرز و در حاشيه يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي گفت:
ما تمام ورزشكاران را به شركت در انتخابات دعوت كرديم
جامعه ورزش علاوه بر انجام فعاليت هاي فرهنگي و ورزشي اين وظيفه را نيز دارند كه در مسائل سياسي كشور تاثير گذار باشند
وي در پاسخ به سوال مجري برنامه كه ايران را در يك جمله توصيف كنيد گفت: "ايران سربلند و آزاد"