1396/09/01 12:17:45

برگزاری جلسه مشترك كميته آموزش فدراسيون فوتبال و مسئولين آموزش هيات فوتبال استان هاي كشور

حضور محمد جبارپور مسئول كميته آموزش هيات فوتبال استان البرز در جلسه مشترك كميته آموزش فدراسيون فوتبال و مسئولين آموزش هيات فوتبال استان هاي كشور