1399/04/14 19:52:39

برنامه هفته اول ليگ برتر فوتبال استان البرز در فصل ٩٩

برنامه هفته اول ليگ برتر فوتبال استان البرز در فصل ٩٩
شهباز اسپاد - ستاره سرخ نكوجار
آرياشاهين ماهدشت - جاويد كرج
تلاش سهند - آريانامتين فرديس
وحدت اغشت - رازي
 گفتني است كه زمان و مكان برگزاري هفته اول اين مسابقات در اسرع وقت متعاقبا اعلام خواهد شد.